Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania stolarki meblowej w firmie Stolbryt

Beneficjent: Fabryka Mebli STOLBRYT S.P. Brytkowscy Spółka Jawna

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość

Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: rozpoczęcie realizacji: październik 2010r., zakończenie realizacji: czerwiec 2011r.

Więcej informacji o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013:

www.rpo.lodzkie.pl www.cop.lodzkie.pl

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

Tutaj informacje o rodo

x